Civil Service Examination Winners Year 2010-11 PDF Print E-mail

Abhiram G Sankar (4) Gokul G R (19) Tariq Thomas (35)

Aneesh Sekhar S (48) Lakshmanan S (71) Visakh G (80)

Reghu G (82) Nikil Nirmal (178) Haritha V Kumar (179)

Rekha S (196) Mohammed Ali Shihab A (226) Manjulekshmi K (235)

Divya Gopinath (275) Nakidi Srujan Kumar (293) Divya Sara Thomas (336)

Reuben Mathew Jacob (339) AnuJose (356) Hari Sankar (359)

Nikita S Chandran (375) Ilyas K  P A (404) Sabareesh G (407)

Hari V R  (425) Laina Balan (528) Stephen Mani (554)

Annies K Joy (580) Denning K Babu (586) Arun Balagopalan (681)

Parvathy V (715) Raseem M (744) Renu B raj (797)

Anish D (851) Midhun T R (868) Sooraj Mon R (894)