Civil Service Examination Winners Year 2011- 2012 PDF Print E-mail
2011-rahulnadh 2011-vishnu 2011-krishananunni
Rahul Nadh A.R.(27) Vishnu V.(34) Krishananunni H(40)
2011-sameeran 2011-bastian 2011-bijin
Sameeran G.S.(66) Bastian N. Chacko(90) Bijin Krishna(96)
2011-arulr 2011-divyas 2011-stephenmani
Arul R.B. Krishna(125) Divya S. Iyer(139) Stephen Mani(140)
2011-ashaantony 2011-manjulekshmi 2011-midhun
Asha Antony(156) Manjulekshmi K.(159) Midhun T.R(188)
2011-aravind 2011-georgy 2011-amarnath
Aravind Menon(201) Georgy George(203) Amarnath K(224)
2011-adeelaabdulla 2011-shanavas 2011-avinashmenon
Adeela Abdulla(230) Shanavas C.(235) Avinash Menon Rajendran(275)
2011-harithavkumar 2011-nikitaschandran 2011-sherinms
Haritha.V.Kumar(294) Nikita.S.Chandran(326) Sherin M.S.(402)
2011-sreerajashok 2011-gayathrikrishnan 2011-shreyapsingh
Sreeraj Ashok(420) Gayathri Krishnan Bhavani(433)
Shreya.P.Singh(444)

2011-aswathyv 2011-jobythomas 2011-dheepjoymampilly
Aswathy V.(470) Joby Thomas K.(477) Dheep Joy Mampilly(545)
2011-parvathyrahul 2011-lakshmipriya 2011-drkpa
Parvathy Rahul(586) Lakshmi Priya M.S.(593) Dr.KPA.Ilyas.IPS(P) (764)


2011-dhanyasanal
Dhanya Sanal K.(771)