അക്കാഡമിയുടെ 2021-22 വർഷത്തെ പിസിഎം ബാച്ചുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനായി നടത്തിയ പ്രവേശനപരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അപേക്ഷകരുടെ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

പട്ടിക കാണുന്നതിനായി സെന്ററിന്റെ പേരിനു പുറത്തു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

THIRUVANANTHAPURUM

KOLLAM

MUVATTUPUZHA

PALAKKAD

KOZHIKODE

KALLIASSERY

ICSR PONNANI

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അപേക്ഷകരുടെ പട്ടിക, സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെയും രേഖകളുടെയും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാണെന്നു ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.

എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ജെനറൽ ക്വാട്ട പ്രകാരം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർ നിശ്ചിത ഫീസായി, രൂപ 49,600 / – മാത്രം (ട്യൂഷൻ ഫീസ് – 40,000 / – + ജിഎസ്ടി @ 18% – 7,200 / – + കേരള വെള്ളപ്പൊക്കം @ 1% – 400 / – + കോഷൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് – 2,000 / -) എസ്.ബി.ഐ. പേയ്‌മെന്റ് പോർട്ടൽ വഴി 30/06/2021-നോ അതിനുമുമ്പോ ഒടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
പോർട്ടലിലെ “Course Fee – PCM” എന്ന പേയ്‌മെന്റ് കാറ്റഗറി തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലെയും പട്ടിക ജാതി /വർഗ്ഗ ക്വാട്ട അല്ലെങ്കിൽ ICSR, Ponnani-യിൽ മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷ ക്വാട്ട പ്രകാരം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ 2,000 / – രൂപ മാത്രം, കോഷൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് എസ്.ബി.ഐ. പേയ്‌മെന്റ് പോർട്ടൽ വഴി 30/06/2021-നോ അതിനുമുമ്പോ ഒടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. പോർട്ടലിലെ “Caution Deposit” പേയ്‌മെന്റ് കാറ്റഗറി തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
പ്രവേശന സമയത്ത് CASTE / COMMUNITY CERTIFICATE, DEGREE CERTIFICATE, കോഷൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഒടുക്കിയതിന്റെ രേഖയും ഹാജരാക്കണം.

ഫീസ് ഒടുക്കുന്നതിനായി  Fee Payment On-lineclickഈ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

WAIT LIST-ലെ അപേക്ഷകർ പ്രവേശനത്തിനുള്ള അവസരം അറിയാൻ 30/06/2021 ന് 82810 98862 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടണം.