പ്രവേശന പരീക്ഷ  മാറ്റിവച്ചു

സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് -19 കേസുകളുടെ വർദ്ധനവ് കണക്കിലെടുത്ത് സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം, കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സർവീസ് അക്കാദമിയുടെ പിസിഎം 2021-22 ബാച്ചുകളിലേക്ക് പ്രവേശനത്തിനായി 9/5/2021 […]