പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

  അക്കാഡമിയുടെ 2021-22 വർഷത്തെ പിസിഎം ബാച്ചുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനായി നടത്തിയ പ്രവേശനപരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അപേക്ഷകരുടെ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പട്ടിക കാണുന്നതിനായി സെന്ററിന്റെ പേരിനു പുറത്തു ക്ലിക്ക് […]