പ്രിലിംസ് കം മെയിൻസ് ഈവനിംഗ് ബാച്ച് ഒഴികെ എല്ലാ കോഴ്സുകൾക്കും പൊതു പരീക്ഷാ മുഖേനയാണ് പ്രവേശനം നൽകുന്നത്.