ഗവേർണിംഗ് ബോഡി


 

1

വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ് മന്ത്രി ചെയർമാൻ
(എക്സ് – ഒഫിഷ്യോ)

2

പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി,
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്,
വൈസ് ചെയർമാൻ (എക്സ് – ഒഫിഷ്യോ)

3

പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി,
പ്ലാനിംഗ് വകുപ്പ്
മെമ്പർ

4

പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി,
ധനകാര്യ വകുപ്പ്
മെമ്പർ

5

ഡയറക്ടർ,
ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വകുപ്പ്
മെമ്പർ

6

ഡയറക്ടർ,
കൊളീജിയേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വകുപ്പ്
മെമ്പർ

7

സീനിയർ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ
(പോളി സ്ട്രീം) വകുപ്പ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ
മെമ്പർ

8

എമിനന്റ് എഡ്യൂക്കേഷണലിസ്റ്റ്
സയന്റിസ്റ്
മെമ്പർ

9

പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി,

ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, ബാർട്ടൻ ഹിൽ

മെമ്പർ

10

പ്രിൻസിപ്പൽ,

സെൻട്രൽ പോളിടെക്‌നിക് കോളേജ്,
വട്ടിയൂർക്കാവ്

മെമ്പർ

11

പ്രിൻസിപ്പൽ,
ഗവൺമെന്റ് വിമൻസ് കോളേജ്,
തിരുവനന്തപുരം
മെമ്പർ

12

മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ,
കെൽട്രോൺ, തിരുവനന്തപുരം
മെമ്പർ

13

ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ,
ടെക്നോപാർക്ക്, തിരുവനന്തപുരം
മെമ്പർ

14

ചെയർമാൻ, ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ടെക്‌നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കേരള സെക്ഷൻ മെമ്പർ

15

ഡയറക്ടർ,
സെന്റർ ഫോർ കണ്ടിന്യൂയിംഗ്‌
എഡ്യൂക്കേഷൻ കേരള
ട്രഷറർ & മെമ്പർ സെക്രട്ടറി
(എക്സ് – ഒഫിഷ്യോ)

എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി


  • പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് – ചെയർമാൻ
  • പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, ധനകാര്യ വകുപ്പ് [അല്ലെങ്കിൽ നോമിനി]
  • ഡയറക്ടർ, കൊളീജിയേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വകുപ്പ്
  • ഡയറക്ടർ, ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വകുപ്പ്
  • മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ, കെൽട്രോൺ
  • ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ, ടെക്നോപാർക്ക്
  • ഡയറക്ടർ, സെന്റർ ഫോർ കണ്ടിന്യൂയിംഗ്‌ എഡ്യൂക്കേഷൻ കേരള