സീരിയൽ നമ്പർ

സെന്ററുകളുടെ പേര്

കോഴ്സ്

ഫോൺ നമ്പർ

1

കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സർവ്വീസ് അക്കാഡമി, പാലക്കാട് സിവിൽ സർവ്വീസ് (പി.സി.എം) റെഗുലർ & വീക്കെൻഡ്, സിവിൽ സർവ്വീസ് ഫൗണ്ടേഷൻ, റ്റി.ഡി.സി & എൻ.റ്റി.എസ്.സി

0491-2576100
8281098869

2

കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സർവ്വീസ് അക്കാഡമി, കോഴിക്കോട് സിവിൽ സർവ്വീസ് (പി.സി.എം) റെഗുലർ & വീക്കെൻഡ്, സിവിൽ സർവ്വീസ് ഫൗണ്ടേഷൻ, റ്റി.ഡി.സി

0494-2386400
8281098870

3

കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സർവ്വീസ് അക്കാഡമി, മൂവാറ്റുപുഴ മൂന്ന് വർഷ സിവിൽ സർവ്വീസ് (പി.സി.എം), സിവിൽ സർവ്വീസ് ഫൗണ്ടേഷൻ, റ്റി.ഡി.സി

8281098873

4

കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സർവ്വീസ് അക്കാഡമി,
കോന്നി
സിവിൽ സർവ്വീസ് ഫൗണ്ടേഷൻ, റ്റി.ഡി.സി

8281098872

5

കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സർവ്വീസ് അക്കാഡമി, ചെങ്ങന്നൂർ സിവിൽ സർവ്വീസ് ഫൗണ്ടേഷൻ, റ്റി.ഡി.സി

8281098871

6

കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സർവ്വീസ് അക്കാഡമി,
ആളൂർ
സിവിൽ സർവ്വീസ് ഫൗണ്ടേഷൻ, റ്റി.ഡി.സി

8281098874

7

ഐ.സി.എസ്.ആർ, പൊന്നാനി സിവിൽ സർവ്വീസ് (പി.സി.എം) റെഗുലർ & വീക്കെൻഡ്, സിവിൽ സർവ്വീസ് ഫൗണ്ടേഷൻ, റ്റി.ഡി.സി & എൻ.റ്റി.എസ്.സി

0494-2665489
8281098868

8

കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സർവ്വീസ് അക്കാഡമി,
കല്ല്യാശ്ശേരി
സിവിൽ സർവ്വീസ് ഫൗണ്ടേഷൻ, റ്റി.ഡി.സി

8281098875

9

കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സർവ്വീസ് അക്കാഡമി,
കാഞ്ഞങ്ങാട്
സിവിൽ സർവ്വീസ് ഫൗണ്ടേഷൻ, റ്റി.ഡി.സി

8281098876

10

കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സർവ്വീസ് അക്കാഡമി,
കൊല്ലം
സിവിൽ സർവ്വീസ് (പി.സി.എം), സിവിൽ സർവ്വീസ് ഫൗണ്ടേഷൻ, റ്റി.ഡി.സി

9446772334