സീരിയൽ നമ്പർ കോഴ്‌സ് ഫീസ് ഘടന
1 സിവിൽ സർവീസ് പ്രിലിമിനറി കം മെയിൻസ് കോഴ്സ് (PCM) Rs. 49,600/- (Fees Rs. 40,000/- + GST Rs. 7,200/- +Flood Cess – Rs. 400/-+ Caution Deposit Rs. 2,000/-)
2 ഐച്ഛിക വിഷയങ്ങൾ Rs. 11,900/- (Fees Rs 10,000/- + GST Rs.1,800/-+Flood Cess Rs. 100/-)
3 മൂന്ന് വർഷ സിവിൽ സർവീസ് പ്രിലിമിനറി കം മെയിൻസ് കോഴ്സ് First year : Rs 13,900/-(Fees Rs 10,000/- + GST Rs 1,800/- + Flood Cess -Rs. 100/- + CD Rs 2,000/-).  An admission fee of Rs. 200/- is also to be paid during the first year.

Second Year : Rs 17,850/-(Fees Rs 15,000/-+ GST Rs 2,700/- +Flood Cess – Rs. 150/-)

Third year : Rs 17,850/-(Fees Rs 15,000/- + GST Rs 2,700/- +Flood Cess – Rs. 150/-)

4 സിവിൽ സർവ്വീസ് ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സ് Rs. 5950/- (Fees Rs. 5000/-+ GST-Rs. 900/-+Flood Cess-Rs.50/-)
5 ടാലന്റ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് കോഴ്സ് Rs 3570/-( Rs 3000/- + GST Rs 540/- + Flood Cess – Rs.70/-)