വിവരാവകാശ നിയമം 2005 അനുസരിച്ച് സി.സി.ഇ.കെ യുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറാണ്, അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി സി.സി.ഇ.കെ ഡയറക്ടറുമാണ്.

സി.സി.ഇ.കെ./സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമി  കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മൂന്നാർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ടെക്നോളജി, കേരള, കൊല്ലം
സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ ബാലഗോപാൽ കെ. കെ.
അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ
0471-2313065,2311654
ജയകുമാർ. എസ്. കെ
അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ
04865-232989
എ. സുരേഷ്‌കുമാർ
അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ
0474-2547775
അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി വി. വിഗ്‌നേശ്വരി ഐ.എ.എസ്.
ഡയറക്ടർ
0471-2313065,2311654
ഡോ. ജയരാജു. എം
പ്രിൻസിപ്പൽ
04865-232989
പി. ലക്ഷ്‌മണകാന്ത്
പ്രിൻസിപ്പൽ (i/c)
0474-254775