വിവരാവകാശ നിയമം 2005 അനുസരിച്ച് സി.സി.ഇ.കെ യുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറാണ്, അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി സി.സി.ഇ.കെ ഡയറക്ടറുമാണ്.

CCEK ഗവ. കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മൂന്നാർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ടെക്നോളജി, കേരള, കൊല്ലം
സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ ശോഭ. വി
അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ
0471-2313065,2311654
ജയകുമാർ. എസ്. കെ
അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ
04865-232989
ആർ. സുഭാഷ്
അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ
0474-2547775
അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി ഡോ. പി. അനിത ദമയന്തി
ഡയറക്ടർ
0471-2313065,2311654
ഡോ. ജയരാജു. എം
പ്രിൻസിപ്പൽ
04865-232989
ഡോ. എം. കൃഷ്ണകുമാർ
പ്രിൻസിപ്പൽ
0474-254775