അദ്ധ്യയനവിഭാഗം

കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമി ഒരു കൂട്ടം പ്രഗത്ഭരും, പരിചയ സമ്പന്നരുമായ അദ്ധ്യാപരുടെ സാന്നിദ്ധ്യം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമാണ്. കോളേജ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരും, പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. […]

ലൈബ്രറി

സിവിൽ സർവ്വീസ് പരിശീലനത്തിന് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച ലൈബ്രറി സൗകര്യം ആണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സർവ്വീസ് അക്കാഡമിയുടേത്. ഏഴായിരത്തോളം പുസ്തകങ്ങളും ഇരുപത്തഞ്ചോളം […]